this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"Yuan Lian Wan"

Yuan Lian Wan

"Yuan Lian Wan" @ Singapore.

Date: 02-12-2022

 
Loa/Bm/Dft: 249.98 x 44.00 x 15.08
Builder: Guangzhou Shipyard International Co Ltd, Guangzhou
Yard number: 17121025
Year: 2019
GT: 64573
NT: 35973
DWT: 113832
Eng make: WinGD
Engine model: 6X62-HPSCR
Power: 11494 kW
Speed: 14.3

this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page