this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page

"Wen Zhu"

Wen Zhu

"Wen Zhu" @ Singapore.

Date: 25-08-2015

 
Loa/Bm/Dft: 95.68 x 15.03 x 5.40
Builder: Chuandong Shipyard, Chongqing
Yard number: HT0082
Year: 2007
GT: 2635
NT: 1105
DWT: 3800
Eng make: Daihatsu
Engine model: 8DKM-28L
Power: 2574 kW
Speed: 13.0

this page is part of the Duivendijk site, click here to enter the main page